පෑලියගොඩ වටරවු‌‌මෙන් කටුනායක අධිවේගයට පිවිසීම අද සිට තාවකාලිකව නවතී.. ‌

පෑලියගොඩ වටරවු‌‌මෙන් කටුනායක අධිවේගයට පිවිසීම අද සිට තාවකාලිකව නවතී.. ‌

අද (04) සිට ලබන 20 වනදා දක්වා පෑලියගොඩ වටරවුම අසලින් කොළඹ – කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසීම සඳහා භාවිත කරන පිවිසුම් මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමෙනු ඇත.
ඒ නව කැලණි පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකිරීම සඳහායි.
මෙම කාලසීමාව තුළ රියදුරන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කළ යුතු බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කරයි.