ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාර CIDයට..

ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාර CIDයට..

අපරාධ පරීක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සදහා අද (03) පෙරවරුවේ වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාර හට කැදවීමක් කර ඇත.
ඒ , 2015 වසරේ පැවති ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් චයිනා හාබර් සමාගම ඩොලර් මිලියන 7.6 ක මුදලක් වියදම් කිරීම පිළිබඳව නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් (The New York Times) පුවත් පත කල අනාවරණය පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා ජුනි මස (29) වැනි දින මෙම ජාතික ව්‍යාපාරය FCID වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ඔවුන් විසින් සිදුකරන ලද අදාළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට භාරදී ඇත්තේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතටයි.