මාධ්‍යවේදින්ට සිදුවන හිරිහැර හා අසාධාරණ වෙනුවෙන් පොදු දුරකථන අංකයක්..

මාධ්‍යවේදින්ට සිදුවන හිරිහැර හා අසාධාරණ වෙනුවෙන් පොදු දුරකථන අංකයක්..

මාධ්‍යවේදීන්ට සිදුවන විවිධ හිරිහැර හා අසාධාරණකම් ක්ෂණිකව දැනුම් දීම සඳහා පොදු දුරකථන අංකයක් ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.
ඒ අනුව මෙම නව දුරකථන අංකය මේ මාසය අවසන් වීමට ප්‍රථමව හඳුන්වා දෙන බවද .මාධ්‍යවේදීන්ට සිදුවන හිරිහැරවලට එරෙහිව ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වීම මෙමගින් අපේක්ෂා කරන බව සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.
අදාළ දුරකථන අංකය රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවට සෘජුව සම්බන්ධ වන අතර ඒ අනුව අදාළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ පැමිණිලි ක්ෂණිකව සටහන් කරගෙන ඊට අවශ්‍ය මැදිහත්වීම කෙටි කාලයක් තුළ ලබාදීම මෙමගින් අපේක්ෂා කෙරෙන බවද පැවසේ.