පනත් ත්‍රිත්වයකට කථානායක අත්සන් තබයි..

පනත් ත්‍රිත්වයකට කථානායක අත්සන් තබයි..

පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ පනත් ත්‍රිත්වයක් සදහා ඊයේ (28) පස්වරුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අත්සන් තැබු බව කාථානායක කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටියි.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමණාකරණය ආයතනය (සංශෝධන පනත), ගුවන් ප්‍රවාහන පනත හා ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන පනත) මෙතැන් පටන් බලාත්මක වනු ඇත.