උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් වෝඩ් පෙදෙසේ වාහන තදබදයක්..

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් වෝඩ් පෙදෙසේ වාහන තදබදයක්..

ETI ආයතනයේ තැන්පත්කරුවන් පිරිසක් කොළඹ මහ නගර සභාවේ මාසික රැස්වීම පැවැත්වෙන ස්ථානයට පැමිණ කොළඹ නගර සභාවේ විරෝධතාවක් ආරම්භ කර ඇත.
මේ හේතුවෙන් වෝඩ් පෙදෙස සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇත.
දීපා එදිරිසිංහ මහත්මිය කොළඹ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරියක් ලෙස කටයුතු කරන අතර අද පැවැත්වෙන නගර සභා මාසික සැසිවාරයට ඇයද එක්ව සිටින බැවින් ඇයව ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් තැන්පත්කරුවන් මෙසේ කොළඹ නගර සභා පරිශ්‍රයට පැමිණ තිබේ.