ත්‍රිපිටකය ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය..

ත්‍රිපිටකය ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය..

බුදු දහමේ අඩංගු සම්බුද්ධ දේශනා සියල්ල ඇතුළත් ත්‍රිපිටකය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් වශයෙන් නම් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.
මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ ජනාධිපතිවරයා , බුද්ධශාසන අමාත්‍යවරයා සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින්ය.
එමෙන්ම රජය මඟින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, ත්‍රිපිටකයට සම්බන්ධ නැවත මුද්‍රණය හා අනෙකුත් කටයුතු බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කිරීමටත් මෙමඟින් අනුමැතිය හිමිව ඇත.