ලංකාවේ විශාලතම ශීතකරණය දඹුල්ලේ අක්කර 07ක ඉඩමක ඉදිවෙයි..

ලංකාවේ විශාලතම ශීතකරණය දඹුල්ලේ අක්කර 07ක ඉඩමක ඉදිවෙයි..

එළවලු සහ පලතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා මෙරට ඉදිවන විශාලතම ශීතාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉන්දීය රජයේ නියෝජිතයින් සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ ඇත.
ඊයේ (17) ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී අත්සන් තැබුණු මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව එළවළු සහ පළතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා මෙට්‍රික් ටොන් 5000 ක ශීතාගාර සංකීර්ණයක් දඹුල්ලේ ඉදිකරන අතර ඒ සඳහා ඉන්දීය රජය විසින් යළි නොගෙවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 300 ක ප්‍රදානයක් ලබාදෙනු ඇත.
මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය දඹුල්ලේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාබදව පිහිටි අක්කර 07 ක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩමක ඉදිකිරීමට නියමිතව ඇත.
කොටස් 08 කින් සමන්විතව ඉදිකරන මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය ලංකාවේ ඉදිවන විශාලතම ශීතාගාර සංකීර්ණය වන අතර එහි ඉදිකිරීම් ලබන මාර්තු මාසය පමණ විට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.