තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම හමුවට අභියාචනා 951 ක්..

තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම හමුවට අභියාචනා 951 ක්..

මේ දක්වා කාලසීමාව තුළ තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම හමුවට අභියාචනා 951 ක් ලැබී ඇති අතර ඒ අතරින් 690 ක් විභාග කිරීම ආරම්භ කර ඇති බවත් එයින් 420 කට තීන්දු දී ඇතැයි ද එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සදහන්කර සිටියි.
බස්නාහිරින් අභියාචනා 42 ක්ද දකුණෙන් 14 ක්ද මධ්‍යම පළාතෙන් 10 ක්ද උතුරින් 07 ක් ද ආදී වශයෙන් අභියාචනා ලැබී ඇත.
අභියාචනාවලින් 30‍ ක් පමණ සම්මුඛ පරීක්ෂණල උසස් කිරීම්ල මාරු කිරීම් ආදී මානව සම්පත් කළමනාකරණ ප්‍රශ්න ගැනත් 17 ‍ක් පමණ ඉඩම් හා දේපල ගැනත් යොමුවෙද්දී පරිසර ගැටලු නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගැටලු හා සමාජ සේවාවලට අදාළ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ද අභියාචනා රැසක් ලැබී ඇතැයි ද ජනරාල්වරයා පවසයි.
එමෙන්ම සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ඉතා අඩුවෙන් අභියාචනා ලැබෙන බවත් පාසල් පද්ධතිය විශිෂ්ට ලෙස තොරතුරු ලබාදීම ඊට හේතුව යැයි ද ඔහු සදහන් කරයි.
තීන්දු දුන් අභියාචනාවලින් කොමිසමෙන් ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත්තේ 4% වැනි සුළු ප්‍රතිශතයක් යැයි ද රණසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.