2019 වසරේදී ව්‍යාජ ලේඛන දුන්නොත් දරුවා පාසලෙන් ඉවතට..

2019 වසරේදී ව්‍යාජ ලේඛන දුන්නොත් දරුවා පාසලෙන් ඉවතට..

ව්‍යාජ ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් යම් දරුවකු 2019 වර්ෂය සඳහා රජයේ පාසලකට ඇතුළත් කළහොත් එම දරුවා පාසලෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවනු ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.
2019 වර්ෂය සඳහා රජයේ පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛයට අදාළව එම පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියි.
පාසල්වලට නවක සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම සම්බන්ධව නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ සහ උපදෙස් අනුව සියලු විදුහල්පතිවරුන් කටයුතු කළ යුතු බවත් එම අමාත්‍යංශය පවසයි.
සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ දී යම් අසාධාරණයක් සිදුව ඇතැයි පෙනීයන්නේ නම් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මගින් ලබාදී ඇති අවස්ථා උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඒ පිළිබඳව අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් සහ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙස ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මව්පියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
පාසල්වල පළමු වසරට ඇතුළත් කරගන්නා සිසුන්ගේ නාමලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් පසු තමන් ඉල්ලා සිටි පාසලට තේරී නොමැති සිසුන් වෙනුවෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි අතර තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අදාළ තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට ද හැකියාව පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි