විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් පුරහල අවට තදබදයක්..

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් පුරහල අවට තදබදයක්..

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන සුබසාධන ගැටළු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් පැවැත්වෙන අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මෙ වන විට කොළඹ – පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව වාර්තා වේ.
විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් විරෝධතා පා ගමනින් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටට පැමිණීමට නියමිතය.