උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයිමේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරෙයි..

උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයිමේ දෙවන අදියර ආරම්භ කෙරෙයි..

2018 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර ඇගයීමේ දෙවන අදියර අද (11) ආරම්භ කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස පාසල් 24 ක් තෝරාගෙන ඇති අතර එම පාසල් අතරින් පාසල් 04 ක් ඇගයීම් කාලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වසනු ලබන අතර එම පාසල් යළි ලබන 25 වනදා විවෘත කෙරෙනු ඇත.
කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, කළුතර ගුරුළුගෝමී මහා විද්‍යාලය, ගාල්ල සුදර්මා විද්‍යාලය සහ මාතර කොටුවේගොඩ සර්වේශස් යන විද්‍යාල මෙසේ සම්පුර්ණයෙන්ම වසා තැබෙයි.
සෙසු පාසල් 20 හි කොටසක් පමණක් වසා ඇගයීම් කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියයි.
එම පාසල්..
කොළඹ 07 ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය
කොළඹ 08 සි. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර විද්‍යාලය
කොළඹ ලුම්බිණි විද්‍යාලය
ගම්පහ යසෝදර දේවි මහා විද්‍යාලය
ගම්පහ බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රම මහා විද්‍යාලය
කුරුණෑගල වයඹ රාජකිය විද්‍යාලය
කුරුණෑගල ලක්දාස් ද මැල් විද්‍යාලය
කුලියාපිටිය සාරානාත් මහා විද්‍යාලය
කෑගල්ල ස්වර්ණජයන්ති මහා විද්‍යාලය
රත්නපුර සීවලි මධ්‍ය විද්‍යාලය
මහනුවර පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය
මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
මහනුවර මහනාම විද්‍යාලය
ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලය
බදුල්ල ධර්මදූත විද්‍යාලය
අනුරාධපුර ශාන්ත ජෝෂප් මහා විද්‍යාලය
මඩකලපුව ශාන්ත සිසිලියා බාලිකා විද්‍යාලය
යාපනය හින්දු බාලිකා විද්‍යාලය
යාපනය වෙම්බඩි උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
වව්නියාව ශෛව ප්‍රකාශ් මහා විද්‍යාල යතැබෙනු ඇති.
උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් කිරීමට යෝජිත සම්පූර්ණයෙන් වසා තබන ලද පාසල් ලබන 25 වන දා ආරම්භ වනු ඇති.