රිෂාඩ් බදුර්දීන්ට වන්නි එජාප නායකත්වය.

රිෂාඩ් බදුර්දීන්ට වන්නි එජාප නායකත්වය.

වන්නි දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායම් නායක රිෂාඩ් බදුර්දීන් මහතා එජාප නාමයෝජනා ලැයිස්තුව වන්නි තේරීම් භාර නිලධාරීට අද බාර දුන්නේය.