සන්ධානය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට නාමයෝජනා භාර  දේ .

සන්ධානය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට නාමයෝජනා භාර දේ .

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අද උදේ  නාමයෝජනා බාර දී තිබේ.

 ඒ බදුල්ල තේරීම් භාර නිලධාරී නිමල් අබේසිරි වෙතයි.
කණ්ඩායම් නායක නිමල් සිරිපාල සිල්වා,හිටපු ඇමැතිවරුන් වන ඩිලාන් පෙරේරා සහ ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න  ද එම අවස්ථාවට එක්ව
සිටියහ.