උසාවියට බාර වු විනිසුරුට ඇප ලැබෙයි.

උසාවියට බාර වු විනිසුරුට ඇප ලැබෙයි.

සිය ගෙදර සේවිකාවට ගිනි අවියකින් පහර දුන්නැයි සැකපිට අත්අඩංගුවට ගැනීමට සිටි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සරත් ආබෘ මින් මද වේලාවකට පෙර ගල්කිස්ස උසාවියට බාර විය.

නීතීඥවරු පිරිසක් ඔහු උසාවියට ඉදිරිපත් කළහ.

මීට මද වේලාවකට පෙර උසාවියට බාර වු විනිසුරුට ඇප ලැබුණි