හෙට සිට සියලු අධිවේගී මාර්ගවල සංශෝධිත ක‍්‍රමයට මුදල් අය කිරීම සිදු වෙයි…

හෙට සිට සියලු අධිවේගී මාර්ගවල සංශෝධිත ක‍්‍රමයට මුදල් අය කිරීම සිදු වෙයි…

 

2017 රජයේ අයවැය යෝජනා ක‍්‍රියාත්මක කරමින් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය මගින් සියලු අධිවේගී මාර්ගවල රාත‍්‍රී 9 සිට පාන්දර 5 දක්වා ධාවනය කරන රථවාහන සඳහා නියමිත ගාස්තුවෙන් රුපියල් 50ක මුදලක් අඩුකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චි පවසන්නේ 2017.01.01 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සහ කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය කරනු ලබන සියලුම රථවාහන වෙනුවෙන් සංශෝධිත ක‍්‍රමයට මුදල් අය කිරීම සිදු කරන බවයි.

CATEGORIES