ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි…

ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි…

 

ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපති ධුරයෙන් ටී.ජී ජයසිංහ ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

CATEGORIES