වසරේ ගත වූ කාලය තුළ ඩෙංගු බෝ කළ ලක්ෂයකට රතු නිවේදන…

වසරේ ගත වූ කාලය තුළ ඩෙංගු බෝ කළ ලක්ෂයකට රතු නිවේදන…

 

වසරේ ගත වූ කාලය තුළ ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පවත්වාගෙන ගිය පරිශ්‍ර ලක්ෂයකට අධික සංඛ්‍යාවකට රතු නිවේදන නිකුත් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය පාලිත මහිපාල මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරියේදී ඩෙංගු ව්‍යාපෘතියට දායකවන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නිතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පවතින නීතිමය හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා නීතිපති උපදෙස් ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බව ද වෛද්‍ය පාලිත මහිපාල මහතා සඳහන් කළේය.

CATEGORIES