හිටපු ජනපති මහින්ද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මහ මැතිවරණයට.

හිටපු ජනපති මහින්ද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මහ මැතිවරණයට.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඉදිරි මහ මැතිවරණයට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ වැදීමට නියමිත බව හිටපු අමාත්‍ය ටී.බී ඒකනායක පවසනවා.

ඒ අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නාමයෝජනා ලබාදීම ඉදිරියේදී සිදුකරන බවයි හිටපු අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.