සීතාවක කර්මාන්තපුරයේ සේවකයෝ 191ක් රෝහල්ගත කරති.

සීතාවක කර්මාන්තපුරයේ සේවකයෝ 191ක් රෝහල්ගත කරති.

සීතාවක කර්මාන්තපුරයේ සේවක සේවිකාවන් 191 දෙනෙක් ආහාර ගැනීමෙන් පසු ඇතිවූ අසාත්මිකතාවයක් හේතුවෙන් අවිස්සාවේල්ල රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි රෝහල් ආරංචි කියයි.