ජ.වි.පෙ නිසා කොළඹ දැඩි රථ වාහන තදබදයක්.

ජ.වි.පෙ නිසා කොළඹ දැඩි රථ වාහන තදබදයක්.

 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පා ගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ, මරදාන අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක්.