ගෝල්ඩන්  කී තැන්පත්වලින් 41%ක් ලබා දීමට රජය එකඟ වෙයි.

ගෝල්ඩන් කී තැන්පත්වලින් 41%ක් ලබා දීමට රජය එකඟ වෙයි.

 

ගෝල්ඩන් කී සමාගමේ තැන්පත්කරුවන්ගේ, තැන්පත්වලින් 41%ක් ලබා දීමට රජය එකඟ වී ඇතැයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් විරාජ් දයාරත්න මහතා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව, රුපියල් මිලියන 2 ක් සහ ඊට අඩුවෙන් තැන්පත් කළ පුද්ගලයකුට මසක් ඇතුළත ද, රුපියල් මිලියන 2 සිට 10 දක්වා තැන්පත්කරුවන්ට මාස දෙකක් තුළ ද, රුපියල් මිලියන 10 ඉක්ම වූ තැන්පත්කරුවන්ට අවුරුද්දක් තුළදී ද මුදල් ගෙවීමට රජය එකඟ වී ඇතැයි ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ඒ, මේ පිළිබඳ නඩුව අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදී ය.

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා දැනුම් දුන් කරුණු ඇතුළත් තීරණය ගනු ලැබූ කැබිනට් මණ්ඩල වාර්තාව ලබන 25 වන දින අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.

ගෝල්ඩන් කී සමාගමේ තැන්පත්කරුවන්ගේ, තැන්පත්වලින් 41%ක් ලබා දීමට රජය එකඟ වී ඇතැයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් විරාජ් දයාරත්න මහතා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව, රුපියල් මිලියන 2 ක් සහ ඊට අඩුවෙන් තැන්පත් කළ පුද්ගලයකුට මසක් ඇතුළත ද, රුපියල් මිලියන 2 සිට 10 දක්වා තැන්පත්කරුවන්ට මාස දෙකක් තුළ ද, රුපියල් මිලියන 10 ඉක්ම වූ තැන්පත්කරුවන්ට අවුරුද්දක් තුළදී ද මුදල් ගෙවීමට රජය එකඟ වී ඇතැයි ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ඒ, මේ පිළිබඳ නඩුව අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදී ය.

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා දැනුම් දුන් කරුණු ඇතුළත් තීරණය ගනු ලැබූ කැබිනට් මණ්ඩල වාර්තාව ලබන 25 වන දින අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.