දෙමළ ජාතික සන්ධානය 20ට විරුද්ධ වෙයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය 20ට විරුද්ධ වෙයි.

 

පසුගිය දින එ.ජා.ප. විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කළ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනවලිය සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානය විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

දෙමළ ජතික සන්ධානයේ පක්ෂ රැස්වීමක් අද පවත්වා ඇති අතර එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් අදාළ යෝජනාවලිය පිළිබඳව සාකච්ඡා සිදුකර බව එම සන්ධානයේ මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අදාළ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාවලියට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සියලුම පක්ෂ විරුද්ධවීමට තීරණය කර ඇති බව සඳහන්ය.