අයි.ඕ.සී. සමාගම රට පුරා තෙල් හිඟයකට මුල පුරයි ?

අයි.ඕ.සී. සමාගම රට පුරා තෙල් හිඟයකට මුල පුරයි ?

ඉන්දියන් තෙල් සමාගම හෙවත් අයි.ඕ.සී. සමාගම රටපුරා පිහිටි සිය ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට සපයන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ ජුනි 05 වැනිදා සිට අයි.ඕ.සී. සමාගම මාසිකව එක් ඉන්ධන පිරවුම්හලකට සපයන ඉන්ධන බවුසර් ප්‍රමාණය විසි පහේ සිට දොළහ දක්වා අඩු කර ඇති බවය.

අයි.ඕ.සී. සමාගම තෙල් සැපයුම සීමා කරන බවට සිය ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඒජන්තකරුවන් වෙත එදින උදෑසන කෙටි පණිවිඩයකින් දැනුම් දී ඇති බව පවසන විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අවස්ථාවක අමාත්‍යාංශයට හෝ විෂයභාර ඇමතිවරයාට දැනුම් දීමක් කර නොමැති බව පවසයි.

අයි.ඕ.සී. ක්‍රියා කළ යුත්තේ රටට ඉන්ධන ගෙන්වීමේදී පැනවෙන බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කර ඍජු අවසන් තීන්දුවකට පැමිණීම මිස සිය ඒජන්තවරුන් අපහසුතාවට පත් කිරීම නොවන බවද විදුලිබල අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.