අරමුණ ඉටුනොවෙයි – පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

අරමුණ ඉටුනොවෙයි – පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

ජාතික ව්‍යවස්ථා සභාවට සාමාජිකයින් පත්කිරීම සඳහා අද (03දා) හදිසියේ කැඳවූ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයෙන් එම අරමුණ ඉටුනොවීය.

ඒ සඳහා තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට අවැසි බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවැසීය.

ඒ අනුව එළැඹෙන 9 දාට පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන ලෙස සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා යෝජනා කළේය.