අද සිට දින තුනක් අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලය අතර නොමිලේ දුම්රිය සේවා

අද සිට දින තුනක් අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලය අතර නොමිලේ දුම්රිය සේවා

අද සිට දින තුනක් අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලය අතර දුම්රියේ නොමි‍ලේ ගමන් කළ හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ, පොසොන් සමයේ වන්දනාවේ යන බැතිමතුන් වෙනුවෙන් හෙට සහ අනිද්දා අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලය අතර විශේෂ දුම්රිය ගමන්වාර 70ක් පමණ ධාවනය කිරීමට කටයුතු කරන බව ය.

ඕනෑම දුම්රිය ස්ථානයකින් අනුරාධපුරය දුම්රිය ස්ථානය වෙත නිකුත් කරන ලද වලංගු ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ඇති මගියෙකුට එය උපයෝගී කරගනිමින් අදාළ දුම්රියේ නොමිලයේ ගමන් කළ හැකි වේ.

ඊට අමතරව අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලය හන්දිය දුම්රිය ස්ථානවලින් නොමිලේ නිකුත් කරන විශේෂ ප්‍රවේශ පත්‍රය මගින් අනුරාධපුරය සහ මිහින්තලය අතර මගීන්ට නොමිලයේ දුම්රියේ ගමන් කළ හැකි බව ද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.