ශ්‍රීලනිපයට නව ඇමතිකම් කිහිපයක්

ශ්‍රීලනිපයට නව ඇමතිකම් කිහිපයක්

ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ඇමැති ලෙස ද, පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක ප්‍රජාතාන්ත්‍රික යහපාලනය පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමැති ලෙස ද, රංජිත් සියඹලාපිටිය පරිසර රාජ්‍ය ඇමැති ලෙස ද, හේමාල් ගුණසේකර සමෘධි හා නිවාස රාජ්‍ය ඇමැති ලෙස ද, චන්ද්‍රසිරි සූරියආරච්චි ඉඩම් ඇමැති ලෙස ද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපති ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන්හ.