අදත් විදුලි කප්පාදුවක්

අදත් විදුලි කප්පාදුවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද(17) පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී තිබේ.

May be an image of text that says 'Approved Power Interruption Schedule අනුමත විදුලි කප්පාදු කාලසටහන அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்தடை அட்டவணை From 17th September 2022 To 19th September 2022 Electricity Supply Disconnection Time Electricity Supply Restoration Time 17th September 18th September 6:00PM 6:30PM Saturday Sunday 7:00PM 7:30PM 7:00PM 7:30PM A,B,C,D,Q,R,S 8:00PM 8:30PM 8:00PM 8:30PM I,J,K,L,T,U,V 9:00PM 9:30PM 100N E,F,G,H,W,P Electricity Supply Disconnection Time Electricity Supply Restoration Time 19th September 6:00PM 6:30PM Monday 7:00PM 7:30PM 7:00PM- 7:30PM I,J,K,L,W,P,Q 8:00PM 8:30PM 8:00PM 8:30PM E,F,G,H,R,S,T R,S,T 9:00PM 9:30PM hoo" A,B,C,D,U,V UCSL ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு Utilities'

COMMENTS

Wordpress (0)