සති 03ක් යන තුරු විදුලි කප්පාදුව පැය 03ක්

සති 03ක් යන තුරු විදුලි කප්පාදුව පැය 03ක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඉදිරි සතියක පමණ කාලයක් සඳහා විදුලි කප්පාදුව පැය තුනක මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සංචිත ලංකා විදුලි මණ්ඩලය සතුව පවතින බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

සතියකින් පසු එළඹෙන කාල සීමාවේදීද විදුලි කප්පාදුව පැය තුනකට පමණක් සීමා කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනූව, අද (28) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L කලාප සඳහා

දහවල් කාලයේ: පැය 1 යි විනාඩි 40 යි
රාත්‍රී කාලයේ: පැය 1 යි විනාඩ 20 යි

P, Q, R, S, T, U, V, W කලාප සඳහා

දහවල් කාලයේ: පැය 1 යි විනාඩි 40 යි
රාත්‍රී කාලයේ: පැය 1 යි විනාඩ 20 යි

M, N, O, X, Y, Z කලාප සඳහා (BOI Zone)

උදෑසන කාලයේ : පැය 3 යි

CC කලාප සඳහා ( Colombo City Commercial Zones)

උදෑසන කාලයේ : පැය 2 යි