සන්තකයේ තබා ගත හැකි විදෙස් මුදල් ප්‍රමාණයන් ගැන දැනුම් දීමක්

සන්තකයේ තබා ගත හැකි විදෙස් මුදල් ප්‍රමාණයන් ගැන දැනුම් දීමක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – විදේශ මුදල් සන්තකයේ තබා ගැනීමේ සීමාවන් සහ නියමයන් සහ කොන්දේසි සංශෝධනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති නියෝග අනුවයි.

මහජනතාව අත ඇති විදේශ මුදල් විධිමත් බැංකු පද්ධතියට ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 8 වැනි වගන්තිය යටතේ පහත පරිදි නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

(1) ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ පදිංචිව සිටින පුද්ගලයෙකු සන්තකයේ තබාගෙන ඇති විදේශ මුදල් ප්‍රමාණය USD 15,000 සිට USD 10,000 දක්වා හෝ ඊට සමාන වෙනත් විදේශ මුදල්වලින් අඩු කිරීම.

(2) පහත සඳහන් දෑ සඳහා විදේශ මුදල් නෝට්ටු සන්තකයේ තබාගෙන සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ එහි පදිංචිව සිටින පුද්ගලයන් සඳහා නියෝගය නිකුත් කළ දින සිට (2022 ජූනි 16) සිට ක්‍රියාත්මක වන දින 14ක පොදු සමා කාලයක් ලබා දීම.

i. ඇණවුමේ දක්වා ඇති පරිදි පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුමකට හෝ ව්‍යාපාරික විදේශ මුදල් ගිණුමකට තැන්පත් කිරීමට, හෝ

ii බලයලත් වෙළෙන්දෙකුට විකිණීමට (බලපත්‍රලත් වාණිජ බැංකුවක් හෝ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවක්)

ඉහත කී පොදු සමා කාලය අවසානයේදී, විදේශ විනිමය පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව, නියෝගය කඩ කරමින් විදේශ මුදල් සන්තකයේ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අයිතිය ඇත.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ඔබට:

A . ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් හෝ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවක් අමතන්න.

B. ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති විදේශ විනිමය පනතේ 8 වැනි වගන්තිය යටතේ නියෝගය බලන්න

(අතිවිශේෂ) 2022 ජූනි 16 දිනැති අංක 2284/34 දරන දැනුම්දීම විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.dfe.lk හරහා.

C. 011-2477255, 011-2398511 සහ dfe@cbsl.lk හරහා විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වන්න.