අවශ්‍ය වුවහොත් හතර වන මාත්‍රාවක් ලබාදීමට සූදානම්

අවශ්‍ය වුවහොත් හතර වන මාත්‍රාවක් ලබාදීමට සූදානම්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – තුන්වන එන්නත් මාත්‍රාවේ ප්‍රතිශක්තීකරණය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදු කර අවශ්‍ය වුවහොත් හතර වන මාත්‍රාවක් ලබාදෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.