සහල් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය

සහල් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 03 ක් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව නාඩු සහල් ටොන් ලක්ෂ 02 ක් සහ සම්බා සහල්වලට ආදේශ වශයෙන් තවත් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් මෙලෙස ආනයනය කිරීමටයි ඊයේ රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දී ඇත්තේ.

COMMENTS

Wordpress (0)