සත්ත්ව සුබසාධන පනත් කෙටුම්පතක්

සත්ත්ව සුබසාධන පනත් කෙටුම්පතක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සත්ත්ව සුබසාධන පනත් කෙටුම්පත, කෙටුම්පත් කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා 2020 ඔක්තෝබර් මස 19 වැනි දා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දි අනුමැතිය ලැබී තිබුණා.

ඒ අනුව, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් කෙටුම්පත් කර ඇති පනත් කෙටුම්පත සඳහා නීතිපතිවරයාගේ නිශ්කාශනය ලැබුණු බව වාර්තා වෙනවා.

එකී පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් ඉන් අනතුරු ව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදි‍රිප ත් කිරීමටත් කෘෂි ඇමති විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණු බව යි සඳහන් වෙන්නේ.

COMMENTS

Wordpress (0)