ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමේ චක්‍ර ලේඛය නිකුත් කරයි

ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමේ චක්‍ර ලේඛය නිකුත් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

මේ වසරේ ජනවාරි මස පළමු වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇති අතර ඊට ජාතික වැටුප් කොමිෂන් සභවේ සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ද එකඟතාව හිමිව තිබේ.

COMMENTS

Wordpress (0)