පාසල් සිසුන්ට විශේෂ නිවේදනයක්

පාසල් සිසුන්ට විශේෂ නිවේදනයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – නව පාසල් වාරය ද හෙටින් ආරම්භ වනවා.

එහිදී සිසුන් කාණ්ඩ වශයෙන් පාසල් ගෙන්වීමේ ක්‍රමවේදයද තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.