ආනයන අපනයනත් බහලුම් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී අයකරන ගාස්තුව ඉහළට

ආනයන අපනයනත් බහලුම් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී අයකරන ගාස්තුව ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ආනයන අපනයන බහලුම් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී අයකරන ගාස්තුව සියයට විස්සකින් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ බහලුම් ප්‍රවාහන රථ හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි සභාපති සරත් මංජුල සඳහන් කළේ ඒ අනුව බහලුම්වල බර සහ එය ප්‍රවාහනය කරන ස්ථානය දක්වා ඇති දුර වෙනුවෙන් මේ දක්වා අයකරනු ලැබූ ගාස්තු සියයට විස්සකින් ඉහළ දමන බවයි.