උසස් පෙළ විභාග කාල සටහන නිකුත් වෙයි

උසස් පෙළ විභාග කාල සටහන නිකුත් වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 2022 වර්ෂයේ පෙබරවාරි 7 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත උසස්පෙළ භාගයේ කල සටහන නිකුත් වී ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි. No photo description available.

No photo description available.