ගෑස් සමාගම් දෙකට නියෝගයක්

ගෑස් සමාගම් දෙකට නියෝගයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඉදිරියේ දී SLSI විසින් පමණක් අනුමත කරන ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර නිකුත් කරන ලෙස LITRO සහ LAUGFS ගෑස් සමාගම් දෙකට අභියාචනාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.