ගෑස් කමිටුවේ විමර්ශන වාර්තාව ලබන සතියේ

ගෑස් කමිටුවේ විමර්ශන වාර්තාව ලබන සතියේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ගෑස් අනතුරු සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීමට පත් කළ කමිටුවේ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී තිබේ.

ඊට අදාල වාර්තාව එළඹෙන සතියේදී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි කමිටු සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියි.