යුගදනවි ගැන පෙත්සම් සලකා බලන දින නියම කරයි

යුගදනවි ගැන පෙත්සම් සලකා බලන දින නියම කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් අමෙරිකානු සමාගමකට ලබා දීමට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පෙත්සම් ලබන මස 16, 17 දිනවල සලකා බැලීම සඳහා කැඳවීමට පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ල තීරණය කර ඇත.