කඩුගන්නාව මාර්ගය නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසා දැමේ

කඩුගන්නාව මාර්ගය නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසා දැමේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – නාය යෑමේ අවදානම හේතුවෙන් පහළ කඩුගන්නාවෙන් වසා දැමූ කොළඹ – නුවර මාර්ගය නැවත දනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

කාලගුණික තත්ත්වය යහපත් වූ පසු එක් මංතීරුවක් විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.