අය-වැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ඇරඹෙයි [LIVE]

අය-වැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ඇරඹෙයි [LIVE]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 2022 වසරට අදාළ අය-වැය දෙවැනි වර කිඅයවීමේ විවාදය මේ වෙනවිට පැවැත්වෙනවා.

COMMENTS

Wordpress (0)