අයවැය 2022

අයවැය 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 2022 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම සඳහා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (12) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ. නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ 76 වැනි අයවැය මෙයයි.

04:34 PM
මහජනතාවට බරක් නොවන ලෙස හා නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දියුනු කිරිමට අදාළ අයවැයක් ඉදිරිපත් කළා.

04:33 PM
විදුලි සංදේශන සේවා සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන බලපත්‍ර වෙන්දේසියක් මගින් අලෙවි කිරීමට කටයුතු කරනවා.

04:31 PM
මතභේදාත්මක බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිලිබඳව විමර්ශනයට ත්‍රිපුද්ගල කොමිෂමක් පත්කරනවා. අයතා ලෙස උපයාගත් රුපියල් බිලියන 8.1 මුදල වහාම භාණ්ඩාගාරය වෙත මාරු කිරිමට යෝජනා කරනවා.

04:28 PM
මෝටර් රථ අනතුරුවලට ලක්වන අයගේ මෝටර් රථ වලින් ගාස්තුවක් අය කර ගැනීමටත්, එම මුදල රක්ෂණයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනිමටත් යෝජනා කරනවා. වාහන නවිකරණය කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම වෙනුවෙන් ගාස්තුවක් අය කරනවා. රේගුවේ නවතා ඇති සියලු වාහන ඉවත් කර ගැනීමට දඩ හා බදු මුදල් ගෙවීමේ අනතුරුව නිදහස් කිරීමට අවස්ථාව දෙනවා.

04:26 PM
සමාජ සංරක්ෂණ දායක මුදලක් සියයට2.5ක දායකත්වයක් යටතේ වසරකට රුපියල් මිලියන 120ට වැඩි ආදායමක් ලබ අය වෙනුවෙන් බද්දක්. සිගරට් මත අයකරන බද්ද රුපියල් පහකින් වැඩි කිරීම වහාම ක්‍රියාත්මක කරනවා. සුරාබදු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩි කිරීමට යෝජනා කරනවා. ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනවා.

04:26 PM
සමාජ සංරක්ෂණ දායක මුදලක් සියයට2.5ක දායකත්වයක් යටතේ වසරකට රුපියල් මිලියන 120ට වැඩි ආදායමක් ලබ අය වෙනුවෙන් බද්දක්. සිගරට් මත අයකරන බද්ද රුපියල් පහකින් වැඩි කිරීම වහාම ක්‍රියාත්මක කරනවා. සුරාබදු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩි කිරීමට යෝජනා කරනවා. ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනවා.

04:24 PM
ආදායම් යෝජනා – එක් වරක් පමණක් අය කරන බදු
01-2020/21 තක්සේරු වර්ෂය රුපියල් මිලියන 2000කට වැඩි බදු ආදායමක් ලබන ව්‍යාපාරිකයන් 62නාගෙන් සියයට 25ක බද්දක්. රුපියල් මිලියන 100ක් අපේක්ෂා කරනවා. බැංකු හා මුල්‍ය ආයතන විසින් මූල්‍ය සේවා සැපයිම සම්බන්ධයෙන් එකතු කළ අගය මත සියයට 15 සිට සියයට 18 දක්වා වැඩි කරනවා. ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 තෙක් ක්‍රියාත්මකයි. පාරිභෝගිකයාට විතැන් නොකළ යුතුයි.

04:19 PM
බෞද්ධ විහාරස්ථාන හා සිද්ධස්ථාන සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක්, අතුරුදන් වූවන්ට වන්දි ගෙවිම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 300ක්, වෘත්තියවේදින්ගේ කාර්ය භාරය ඉටුකිරිම පහසුකිරිමට වෘත්තියවේදී සංගම්වලට රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන්කරනවා.

04:18 PM
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරින් ස්ථිර කිරිම 2022 ජනවාරී මාසයේ සිට. ඒ වෙනුවෙන් තවත් මිලියන 7600ක් වෙන් කරනවා. 2015-2019 දේශපාලන පළිගැනිමට ලක්වුවන්ට සහන ලබාදිමට තවත් මිලියන 100ක්. විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමේමූලික කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 500ක්.

04:16 PM
රාජ්‍ය සේවය ඩිජිටල් කිරිමට තවත් මිලියන 500ක්. රජයේ නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ලබාදිම ක්‍රියාත්මක කිරීමට මිලියන 500ක් වෙන්කරනවා. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට තවත් මිලියන 3000ක් වෙන්කරනවා.

04:14 PM
ගෘහ ආර්ථික සුරක්ෂිත තා වැඩසටහන ට මිලියන 31000ක් වෙන්කරනවා. ගැබිනි මාතාවන්ට පෝෂණ මල්ල මාස 10ක් වෙනුවට මාස 24ක් දක්වා දීර්ඝ කිරිමට තවත් මිලියන 1000ක් වෙන්කරනවා. ජිවන වියදම් පීඩනය සැහැල්ලු කිරිමට ආර්ථික දුප්පත් පවුල් වෙනුවෙන් සහන මල්ලකට රුපියල් මිලියන 15000ක්. කාන්තා ව්‍යවසායකයන් කුඩා සුපිරි වෙළඳ සැල් ජාලයක් ඇති කිරීමට රුපියල් මිලියන 15000ක් වෙන්කරනවාං.

04:12 PM
අධිකරණ කටයුතු සඳහා තවත් මිලියන 5000ක්, මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පොලිසිය සඳහා තවත් මිලියන 500ක්, බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ සනිපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිමට තවත් මිලියන 200ක්, විහේෂ අවශ්‍යතා ඇති අය වෙනුවෙන් වෙනුවෙන් මිලියන 1000ක්.

04:09 PM
පරිසර සංරක්ෂණයට වෙන්කර මුදලට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 2000ක්. වන සංරක්ෂණය සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 2000ක්. වනජිවී ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් තවත් රුපියල් මිලියන 1000ක්. ජාතික පාසල් 1000ක් වැඩසටනහට ඉදිරි වසර තුන වෙනුවෙන් එය කඩිනම් කිරීමට තවත් මිලියන 5300ක් වෙන්කරනවා. සෞඛ්‍ය හා හෙළ වෙඳකම දියුණු කිරිමට තවත් මිලියන 5000ක් වෙන්කරනවා. ක්‍රීඩා පහසුකම් දියුණු කිරිමට තවත් රුපියල් මිලියන 3000ක්. අළවේලි ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා තවත් රුපියිල් මිලියන 2000ක්. වාෘත්තීය හා තාක්ෂණ සඳහා මිලින 2000.

03:42 PM
අයවැය කථාව සිදුකිරීම විනාඩි 10කින් කල්දැමිය…

03:37 PM
කොවිඩ් සහන – ත්‍රි රෝද රථ හිමියන්ට සහන ලබාදිමට රුපියල් මිලියන 700ක්, පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ට සහන සැලසීමට රුපියල් මිලියන 1500ක්.

03:35 PM
ගම සමග පිළිබසඳරට රුපියල් මිලියන 85000ක් වෙන්කර තිබෙනවා. එය අයවැය ඉතිහාසයේ වෙන් කළ වැඩිම මුදලයි.

කොවිඩ් සහන – ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා වෙන්කර ඇති මුදලට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 5000ක් වෙන්කරනවා.

රට වසා තැබූ කාලය තුළ ආදායම් අහිමි වූ වෑන් රථ හිමියන්ට සහන සැලසීමට රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන්කරනවා.

03:32 PM
නාගරික නිවාස සංවර්ධනය මිලියන 2000ක්, ග්‍රාමීය නිවාස සංවර්ධනය තවත් මිලියන 5000ක්, වතු ලයින් කාමර ඉවත් කිරිමට තවත් මිලියන 500ක් වෙන්කරනවා. ගම සමග පිළිසඳර ග්‍රාමීය වැඩසටහන වෙනුවෙන් ග්‍රාම සේවා වසමකටම ලක්ෂ 30 බැගින් වෙන්කරනවා.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයක් වෙනුවෙන් ලක්ෂ 40ක් වෙන්කරනවා. සැම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකට ලබාදෙන සංවර්ධන වෙනුවෙන් ලබාදෙන මුදල රුපියල් මිලියන 5කින් වැඩි කරනවා. ඒ අනුව මිලියන 3375ක් සියලුම මන්ත්‍රිවරුන්ට ලබාදෙනවා.

03:29 PM
ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ඇති කිරීමට රුපියල් මිලියන 5000ක් වෙන්කරනවා. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට ක්ෂේත්‍ර පහක් .

සැමට පානිය ජලය සහතික කිරිමට රුපියල් මිලියන 33963ට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 15000ක් වෙන් කරනවා.

වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන 48237ට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 20000ක් වෙන්කරනවා. මාර්ග සංවර්ධනයට වෙන්කළ මුදලට අමතරව 20000ක් වෙන්කරනවා. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සංවර්ධනය කිරීමට රුපියල් මිලියන 500ක්.

03:22 PM
වැවිලි කර්මාන්තය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10000ක තවත් මුදලක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ධිවර ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් තවත් මිලියන 1000ක මුදලක් වෙන්කරනවා. පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් දියර කිරි පරිභෝජනය වැඩිකිරීමට තවත් මිලියන 1000ක් වෙන් කරනවා. පාරම්පරික කර්මාන්ත වෙනුවෙන් තවත් රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන්කරනවා. අත්යන්ත්‍ර හා බතික් රෙදි පිළි කර්මාන්තය සඳහා තවත් මිලියන 1000ක් වෙන්කරනවා.

03:16 PM
අයවැය වියදම් දීමනා – කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය – වස විසෙන් තොර වල්නාශක පරිහරණය විකල්ප දිරිගැන්වීම මිලියන 4000යි, හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 5000 බැගින් 10000ක උපරිම දීමනාවක්. රසායනික පොහොර සහනාධාරය වෙනුවට දේශීය කාබනික පොහොර නිපදවා ගැනීමට කාබනික කෘමි නාශක නිපදීවිමට අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 35000ක් දැනටමත් වෙන් කර තිබෙනවා.

03:11 PM
රැකියා සඳහා විදේශ ගතවීමේදි ලබාදෙන පුහුනුව පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරනවා. විදේශ රැකියා අවස්ථා පුළුල් කරනවා. හරිත බැඳුම්කර මූල්‍යකරණය ලබාගැනිම සඳහා රුචිකත්වයක් දක්වන විදේශිකයන් සමග සාකච්ඡා කරනවා.

03:07 PM
මහ බැංකුව විසින් අපනයනය සඳහා පනවා ඇති විදේශ විනිමය කොන්දේසි සරළ කිරීමටත් අපනයනකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන නීති කෙටුම්පත් කරනවා. අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය දිස්ත්‍රික් අසමානතාවයන් ඉවත් කරනවා. සෑම දිස්ත්‍රික්කයකට නවීන පන්නයේ ජාත්‍යන්තර පාසලක් හා රෝහලක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය යෝජනා සඳහා ඉඩම් ලබාදෙනවා.

03:04 PM
ඉලක්ක ගත භෝග වෙනුවෙන් ඉලක්ක ගත පොහොර මාදිලි සකස් කිරිම දිරිමත් කරනවා. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය විවිධාංගිකරණය හා අගය එකතු කිරීම හරහා විදේශ වෙළඳපොළට ලබාදීමට කටයුුතු කරනවා. වගා නොකළ ඉඩම් තරුණයිනට හා කාන්තාවන්ට වගා කිරීමට ලබා දෙනවා. කෘෂිකාර්මික සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරන පනතක් සකස් කර ගොවීන් ආරක්ෂා කරනවා.

03:01 PM
ශ්‍රී ලංකාව මැණික් මිලදී ගත හැකි ප්‍රධානම මධ්‍යස්ථානය බවට පත්කරනවා. රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන රටට ගෙන්විම නැවැත්වීමටත් රබර් අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස පිරටට යැවීම වෙනුවට නිමි භාන් ලෙස යැවීමට කටයුතු කරනවා. විදුලි උපකරණ නිෂ්ජාපාදනය ත්‍යන්තර වෙළඳපොළ ඉලක්ක ජය ගැනිම සඳහා දිරිමත් කරනවා. පුනර්ජනනීය බලශක්තියට අවශ්‍ය උපකරන ලංකවේ නිෂ්පාදනය කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඉසව් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරනවා.

02:59 PM
ඖෂධ නිෂ්පාදනය පුළුල් කරනවා. පුද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදෙනවා. සුදුසු මිල යාන්ත්‍රණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. දේශිය අත්යන්ත්‍ර රෙදි පිළි හා බතික් කර්මාන්තය පුළුල් කරනවා. එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක කර්මාන්තයත් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කරනවා.

02:56 PM
විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයන්ට පනතක් හඳුන්වා දෙනවා.උගත් තරුණ පරම්පරාව ව්‍යවසායකයන් බවට පත්කිරීමේ ප්‍රමුඛතාවක් නිර්මාණය කරනවා.

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි ගාස්තුව අය නොකිරිමට තිරණය කර තිබෙනවා. පළතුරු එළවළු දියර කිරි වගා ගැටලු අවම කිරිමට කටයුතු කරනවා.

වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.

02:52 PM
රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත පැවැරිම මින් ඉදිරියට වෙන්දේසි ක්‍රමයට ලබාදිමට කටයුතු කරනවා. කුලී ත්‍රි රෝද රථ සේවාවේ පුළුල් ව්‍යාප්තිය හා ගැටලු විසදිමට ත්‍රි රෝද රථ නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරනවා. ත්‍රි රෝද රථ ලක්ෂ 7ක් පමණ තිබෙනවා.

02:50 PM
රජයේ බදු ආදායම ශක්තිමත් කරනවා. බදු පරිපාලනය තාක්ෂණික ක්‍රම වේදයක් සකස් කරනවා. ජංගම දුරකතන සංඥා පහසුකම්වල අඩුව පෙනුනා.

සමස්ත රටම ආවරණය කරමින් පාසල් වලට අවශ්‍ය අන්තර්ජාලය ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.

02:48 PM
සමෘද්ධි ලාභින් තෝරා ගැනිම විද්‍යාත්මකව සිදුකරනවා. ක්ෂුද්‍ර හා කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා සමෘද්ධි බැංකු පත්කරනවා. රජයේ හිමිකාරිත්වය සහිත සියලුම මාධ්‍ය වල ව්‍යාපාර නැඹුරුව හා මූල්‍ය විනය පිළිබඳ සලකා බලනවා. කෙටි කාලයක් තුළ කළමනාකරණය කිරිමට ඇමතිතුමාට යෝජනා කරනවා. රක්ෂණ වෙළඳපොළ තරගකාරී වෙළඳපොළක් බවට පත්කරනවා. එය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරනවා. රක්ෂණ සංස්ථාවේ දේපළ හා ජීවිත රක්ෂණ ඒකාබද්ධ කිරීමට කටයුතු කරනවා.

02:45 PM
රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම ගැනීමේ වයස අවුරුදු 65ක් දක්වා දීර්ඝ කරනවා. සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ආර්ථික පුනර්ජීවනය ඇතිකර ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපාරයක් බවට පත්කිරීමට යෝජනා කරනවා.

02:43 PM
රාජ්‍යෙ සේවයේ වැටුපේ විෂමතා ඉවත් කිරීමට නව වසරේ සිට කටයුතු කරනවා. විනය ක්‍රියාමාර්ග ලක්වි නොමැති රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක නියමිත දිනට ලබාදෙනවා. 2022 -2024 අයවැය රාමුව තුළ සංවර්ධන පරමාර්ථවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරිමට ඒකාබද්ධ ප්‍රතිඵල පාධක ඇගයීමේ ක්‍රමයක් සකස් කරනවා.

02:43 PM
රාජ්‍යෙ සේවයේ වැටුපේ විෂමතා ඉවත් කිරීමට නව වසරේ සිට කටයුතු කරනවා. විනය ක්‍රියාමාර්ග ලක්වි නොමැති රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක නියමිත දිනට ලබාදෙනවා. 2022 -2024 අයවැය රාමුව තුළ සංවර්ධන පරමාර්ථවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරිමට ඒකාබද්ධ ප්‍රතිඵල පාධක ඇගයීමේ ක්‍රමයක් සකස් කරනවා.

02:41 PM
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකුට විශ්‍රාම වැටුපක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබිමේ කාලය කාලය වසර 5 සිට වස 10ක් දක්වා වැඩි කරනවා. ජනපති ඇතුළු සියලු දෙනාටම මෙය අදාළයි.

02:40 PM
නව කාර්යාල ගෙඩනැගිලි ඉදිකිරීම වසර 2කට නවතා තබනවා. සෑම අමාත්‍යාංශයක්ම පරිපූරක ඇස්තමේන්තු ඉල්ලා සිටීම නවතා තිබෙනවා. අමාත්‍යවරුන්ට හා රජයේ නිලධාරින් දෙන ඉන්ධන දීමනාව ලිටර් 5කින් කපා හරිනවා. දුරකතන ගාස්තු සියයට 20කින් කපා හරිනවා.

02:38 PM
කෙටිකාලීන අපහසුතා ඇතිවෙයි නම් අඩියක් පිටුපසට තබා ඒ අනුව කටයුතු කිරීම සැමගේ වගකිමයි. වියදම් කළමණාකරන්‍ය වෙනුවෙන් යෝජනා කිහිපයක් ඉදිිපත් කරනවා.

රාජ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරිමේදි බහුතරය ඉතිරිකිරීමේ සංස්කෘතියට යොමුකරනවා.
එමගින් ආයෝජන ධාරිතාව පුළුල් කරනවා.

රාජ්‍ය ආයතනවලට ප්‍රාග්ධන වියදම් ලබාදීම ආදායම් උපයා ගැනීමට යෝජනා කරනවා.
ජාතික ආාර්ථිකයට බර අඛන්ඩව පාඩු ලබන ආයතනව වල මූල්‍ය විනය හා ව්‍යාපාර නැඹුරුව වැඩිකිරීමට යෝජනා කරනවා.

02:32 PM
2020දී පමණක් පුනරාවර්ථන වියදම් වලින් සියයට 20 සුබ සාධනය වෙනුවෙන් වෙන්ව තිබෙනවා.

02:25 PM
සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන මුදල් ගලා ආවේ නෑ. සෘජු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණවත් තරම් ලැබුණේ නෑ. විදේශ විනිමය ලැබීම් සීමා වුණා. අප රටේ ණය හඳුනාගත් නොහැකි ආකාරයට ගණනය කළ නොහැකි ආකාර්යට වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. මුළු ආදායමට සමාන ලෙස ණය වී තිබෙනවා. මහින්ද රජපක්ෂ රජය රට භාර දෙන විට ණය ප්‍රමාණය 7487ක්. අපිට රට භාරවන විට ලැබුණ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 13032ක්. අයවැයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ණය පොලි ලෙස ගෙවීමට සිදුව තිබෙනවා.

02:16 PM
අපි කී දේ කළ ආණ්ඩුවක්. අපි එන්නත්කරණ ඉලක්කය සපුරා අවසන්. සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුළුව ආර්ථිකය නැවත පණ ගැන්විමට හැකියාව තිබෙනවා. ව්‍යාපාරිකයන් නිෂ්පාදන දාමයන් පවත්වාගෙන යමින් සේවා සැපයීමට කටයුතු කළා.

02:13 PM
ශ්‍රී ලංකාවේ සාමකාම්ත්වය තහවුරු කර තිබෙනවා. අද අපේ රට සාමකාමීව හා ස්ථාවර රටවල් අතරින් එකක්. සාමයේ ප්‍රතිඵල අපි භුක්තිවිදිමින් සිටිනවා.

02:11 PM
ස්වාධින අධිකරණ පද්ධිතයක් හා විනයගරුක රාජ්‍ය සේවයක් අපිට තිබෙනවා. ගෝලීය මට්ටමේ යටිතල පහසුකම් අපිට තිබෙනවා. අපිට මිත්‍රශිලි ද්විපාර්ශ්වීය හා බහුපාර්ශ්විය සබඳතා ඇතිකරගෙන තිබෙනවා.

02:08 PM
නිෂ්පාදන ආර්ථිකවලට වඩා වාණිජ ආර්ථිකයක් ඇති අපි වගේ රටවල්වලට වසංගතයේ බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. භාණ්ඩාගාරයට ලැබෙන ආදායම් අඩුවී තිබෙනවා. අහිමි වී තිබෙන ආදායම රුපියල් බිලියන 500කට වැඩියි. ආර්ථිකය හැසිරවීමට අවශ්‍ය සියලුම ශක්තීන් තිබෙනවා.

02:06 PM
අයවැය ඉදිරිපත් කරන්නේ ගෝලීය අර්බුද පහක් හමුවේයි. වසංගතය හමුවේ පොසතුන් තව තවත් පෝසත් වෙන අතර දුප්පතුන් තව දුරටත් දුප්පතුන් බවට පත්ව තිබෙනවා.

02:05 PM
මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අයවැය කියවීම ආරම්භ කළ අතර ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේය.

COMMENTS

Wordpress (0)