පහළ කඩුගන්නාව පාර තවදුරටත් වැසෙයි

පහළ කඩුගන්නාව පාර තවදුරටත් වැසෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පහළ කඩුගන්නාවෙන් වසා දැමූ මහනුවර – කොළඹ මාර්ගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තැබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන්නැ යි රියදුරන්ට උපදෙස්.