ගුරු ස්ථාන මාරු ගැටලු පිළිබඳ විමසීමට දුරකතන අංකයක්

ගුරු ස්ථාන මාරු ගැටලු පිළිබඳ විමසීමට දුරකතන අංකයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොවිඩ් 19 තත්ත්වය යටතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු ස්ථාන මාරු ඒකකයට ගුරුවරුන් කැඳවීම අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ජාතික පාසල් ගුරු ස්ථාන මාරු ගැන ගැටලු සඳහා 011-2784434 හා 011-2785141 යන අංකවලට ඇමතිය හැකි බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.