මිල්කෝ ආයතනය මිල දී ගන්නා දියර කිරි ලීටරයලකට ගෙවන මුදල ඉහළ දමයි

මිල්කෝ ආයතනය මිල දී ගන්නා දියර කිරි ලීටරයලකට ගෙවන මුදල ඉහළ දමයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දියර කිරි ලීටරයක් සඳහා නොවැම්බර් පළමු වනදා සිට කිරි ගොවින්ට ගෙවන මුදල ඉහළ දැමීමට මිල්කෝ ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දියර කිරි ලීටරයක් සඳහා වැඩිපුර රුපියල් 07ක් කිරි ගොවින්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි එම ආයතනයේ සභාපතිවරයා පවසන්නේ.