වර්ජනය නිසා අකර්මන්‍යවු රෝහල්කටයුතු වලට යුධ හමුදාව

වර්ජනය නිසා අකර්මන්‍යවු රෝහල්කටයුතු වලට යුධ හමුදාව

දිවයින පුරා රෝහල්වල ආරම්භ කරන ලද සුව සේවකයන්ගේ වැඩ වර්ජනය නිසා අකර්මන්‍ය වූ රෝහල් සේවය සදහා මෙව විට යුධ හමුදාව එක් කොට ගෙන ඇත.