ඇඳිරිනීතිය කාලය තුළ අවසර දී ඇති ක්‍රියාකාරකම් සහ සේවා

ඇඳිරිනීතිය කාලය තුළ අවසර දී ඇති ක්‍රියාකාරකම් සහ සේවා

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති කාලය තුළ අවසර දී ඇති ක්‍රියාකාරකම් සහ සේවා පිළිබඳ නිවේදනයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කර තිබෙනවා.

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය අගෝස්තු 30 දක්වා ක්‍රියාත්මකය.