ඌව පළාතේ වාහන හිමියන්ට දැනුම්දීමක්

ඌව පළාතේ වාහන හිමියන්ට දැනුම්දීමක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පවතින කොවිඩ් අවදානම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඌව පළාත තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව අගෝස්තු 16 වන දින සිට 2021 සැප්තැම්බර් මස 15 වන දින දක්වා මාසයක කාලයක් වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බවයි නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.