වත්තල ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

වත්තල ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – වත්තල ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 10 දක්වා පැය 12ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව වත්තල, හැදල, ඇලකන්ද, අල්විස් ටවුම, වැලිකඩමුල්ල, කෙරවලපිටිය, මාබෝල, හුණුපිටිය, වෙඩිකන්ද, වේවැල්දූව, ප්‍රංශවත්ත, කිරිබත්ගොඩ නව පාර, පාදිලියාතුඩුව පාර, දළුපිටිය පාර හා අක්බාර් පාලම ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.