පාර්ලිමේන්තුව තුළ අහඹු කොරෝනා පරීක්ෂණ

පාර්ලිමේන්තුව තුළ අහඹු කොරෝනා පරීක්ෂණ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පාර්ලිමේන්තුව තුළ අද (17) අහඹු කොරෝනා-පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්, ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයද මෙලෙස කොරෝනා-පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කෙරෙනු ඇත.